- Algemene voorwaarden Rodenhuis Mediaproducties 2020 -
Bestaande handelsnamen: Rodenhuis Mediaproducties, Levensverhaal op video, Lennart Rodenhuis Videoproducties

Offerte
Voor iedere opdracht wordt een offerte, prijsopgaaf of overeenkomst gemaakt door Rodenhuis Mediaproducties waarin de opdracht wordt omschreven. Met de klant zijn van tevoren ook afspraken gemaakt over de eventuele draaidagen die volgen. Het offertebedrag wordt zoveel mogelijk gespecifieerd en toegelicht. Onze facturen zijn vrijgesteld van BTW.

Offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig tot 2 weken na dagtekening van de betreffende offerte. Als een klant akkoord gaat met een offerte dient de klant de opdracht te bevestigen door een schriftelijke bevestiging als reply op de mail te sturen of deze uitgeprint te ondertekenen en op te sturen naar Rodenhuis Mediaproducties.

Indien er een overeenkomst is gemaakt en ondertekend is door de klant, schriftelijk of per mail, is deze bindend en wordt er een product gemaakt met een betalingsverplichting door de klant. In de overeenkomst staan de afspraken omtrent aanbetaling. Indien er een aanbetaling verschuldigd is, dient deze voor de start van de opdracht voldaan te zijn aan Rodenhuis Mediaproducties.

Als in de offerte, prijsopgaaf of overeenkomst andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de voorwaarden die hiervoor opgenomen zijn in deze algemene voorwaarden.

Meer-uren
Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte, prijsopgaaf of overeenkomst beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Rodenhuis Mediaproducties de opdrachtgever tijdig inlichten en een verwachting schetsen van de meer-uren.

Reiskosten en reistijd
Controleer onderaan op de offerte, prijsopgaaf of overeenkomst of de reiskosten van toepassing zijn bij deze opdracht. Dit vindt u onderaan de begroting. De reiskostenvergoeding bedraagt 0,35 per gereden kilometer. De reistijd wordt niet in rekening gebracht tenzij deze totaal langer dan 1 uur is. De reistijdvergoeding wordt dan vanaf het eerste uur in rekening gebracht en is 45 euro per uur.

Auteursrecht
Na overdracht van het eindresultaat behoren de rechten van de productie toe aan zowel de klant, als aan Rodenhuis Mediaproducties tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt. Over het originele beeldmateriaal of het montagemateriaal behoudt Rodenhuis Mediaproducties de rechten. De copyright van het beeldmateriaal kan overgekocht worden van Rodenhuis Mediaproducties voor een nader af te spreken bedrag.

Intellectueel eigendom
De werkwijze, templates, documenten, formulieren en verwante documenten zijn intellectueel eigendom van Rodenhuis Mediaproducties en worden niet beschikbaar gesteld.

Copyright
Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij Rodenhuis Mediaproducties. De klant dient toestemming te vragen aan Rodenhuis Mediaproducties om meer kopieën van een videoproductie te maken of deze te gebruiken voor distributie. De copyright van deze videoproductie kan overgekocht worden van Rodenhuis Mediaproducties voor een nader af te spreken bedrag. In geval van copyright schending door de klant is Rodenhuis Mediaproducties niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

Opslag cameramateriaal
Tenzij anders afgesproken wordt het originele camera materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. Tegen een vooraf afgesproken jaarlijkse vergoeding kan origineel camera materiaal door Rodenhuis Mediaproducties worden opgeslagen op HDD of in de Cloud. Indien hier geen afspraken over zijn gemaakt wordt het materiaal opgeslagen tot 3 maanden na oplevering. Daarna zal dit vernietigd worden of naar eigen inzicht worden bewaard. Rodenhuis Mediaproducties is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal door technisch toedoen.

Betaling
De standaard betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. De aanbetalingsfactuur wordt alvorens het starten van de opdracht verstuurd naar de klant. De eindfactuur factuur wordt, tenzij anders vermeld in de offerte verstuurd na afronding van de opdracht.

Eigendomsvoorbehoud
De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie voor meer informatie het kopje: ‘copyright’.
De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst, tenzij hier in de offerte of overeenkomst andere afspraken over zijn gemaakt.

Aansprakelijkheid
Rodenhuis Mediaproducties is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.

Privacy policy
Als Rodenhuis Mediaproducties zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij willen u hier duidelijke en transparante informatie over geven. U kunt onze privacy policy vinden op
www.rodenhuismedia.nl/contact

 


- Privacy policy Rodenhuis Mediaproducties 2019 -


Rodenhuis Mediaproducties, gevestigd in SNEEK is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

www.rodenhuismedia.nl 0617040125

Rodenhuis Mediaproducties hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rodenhuis Mediaproducties houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Rodenhuis Mediaproducties bedoelt met persoonsgegevens in dit geval: Bedrijfsnaam, Contactpersoon, Adres, Postcode, Woonplaats en Telefoonnummer. Deze worden vermeld op offerte, overeenkomst en factuur.

- Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens (anders dan bovenstaande).
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Zoals het maken van een factuur in facturatieprogramma Tellow.

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Rodenhuis Mediaproducties zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.